Расшифровка сталей ЭИ - ЭП

Расшифровка сталей ЭИ - ЭП

 

ЭП – электростальская (завод) поисковая

ЭИ – электростальская исследовательская

ЧС – челябинская сталь

ЗИ – златоустовская исследовательская

ВНС – ВИЭМовская нержавеющая сталь

ДИ – днепроспецстальская (завод) исследовательская

Шифр марки Дополнительное обозначение  Полное обозначение
ЭП - 12  08хгсмфа  
ЭП - 17   х16н14в2бр 
ЭП - 24  9х5вф  
ЭП - 33  10х11н23т3мр  
ЭП - 34  10н8гмт  
ЭП - 35  07х15н7юм2  
ЭП - 44  20х1м1ф1бр  
ЭП - 47  12х18н10е  
ЭП - 48  45х22н4м3  
ЭП - 51  36нхтю3м  
ЭП - 52  36нхтю8м  
ЭП - 53  08х22н6т  0х22н6т
ЭП - 54  08х21н6м2т  0х21н6м2т
ЭП - 56  09х16н4б  
ЭП - 65    2х13н2вмф
ЭП - 75  07х25н12г2т  
ЭП - 79  15хсмфб  
ЭП - 87  06х25н12тюа  
ЭП - 88    08х15н223в7г7м2
ЭП - 89  06х20н11м3тб  
ЭП - 99  хн50вмктюр  10х19н54в7к7м4ю3т1б1
ЭП - 105  пх35мтю  
ЭП - 109  хн56вмкю  10х10н57к12м7в7ю6р
ЭП - 112  40г18ю3ф  
ЭП - 126  хн28вмаб  10х21н28в5м3бар (ВЖ100)
ЭП -137Б  хн77юр  
ЭП - 139  33нк  н33к17
ЭП - 156  08х20н9с2бтю  
ЭП - 164  08х15н24в4тр  х15н24в4т
ЭП - 166    00х17н15р1
ЭП - 167    00х17н15р2
ЭП - 168    00х17н15р4
ЭП - 168А    00х17н15р3
ЭП -169    00х17н15р6
ЭП - 181  08г35ю6м2  
ЭП - 182  20х1м1ф1тр  
ЭП - 197    х18г14ан4
ЭП - 198  30х15н35в3б3т  
ЭП - 199  хн56вмтю  10х21н56в10м5ю2т1р
ЭП - 202  хн67мвтю  08х18н66м4в4т2ю
ЭП - 207  49к2ф  
ЭП - 209    х17н
ЭП - 210  20х17н2  
ЭП - 220  хн51вмтюкфр  
ЭП - 222  07х21г7ан5  5х21г7ан5
ЭП - 225    х15н5д2т
ЭП - 238  хн58вмкюр  
ЭП - 245  20гстюа  
ЭП - 260  хн23мтюр  10х11н23м9т2юр
ЭП - 263  10х32н8  
ЭП - 268  07х16н6  
ЭП - 288  07х16н6  
ЭП - 291  18х11мнфб  
ЭП - 294    0х16н7м2ю
ЭП - 297  36н11х  
ЭП - 305  08х14н8с3б  
ЭП - 309    х20н6мд2т
ЭП - 310  13х15н4ам3  
ЭП - 311    2з12нвмф
ЭП - 318    40н
ЭП - 324  20хснвфа  
ЭП - 331  20х2гснвм  
ЭП - 333  фени-42  42на
ЭП - 334  хн80  
ЭП - 350    х20н46б
ЭП - 367    06х15н60м15
ЭП - 369  15х11мф  
ЭП - 379    р18ф2к8м
ЭП - 389  08х25н13бтю  
ЭП - 395  10х16н25ам6  
ЭП - 405    х17н5м2
ЭП - 406    2х17н1
ЭП - 407    2х17н2
ЭП - 410    х15н5д2т
ЭП - 410у    18х14нд5т
ЭП - 428  20х12внмф  2х12внмф
ЭП - 430  12х18н10е  
ЭП - 437  хн30вмт  10х15н30в5м3т2 (ВК102)
ЭП - 452  10х12н20т2  08х11н19т2
ЭП - 454  хн55мвю  хн55м6вю
ЭП - 459  04х2ма  
ЭП - 479  15х16н2ам  
ЭП - 500  006х21н7вт  
ЭП - 502    15х18н12с4тю
ЭП - 509  х14н8м2  
ЭП - 516(ЭИ793)  03хн28мдт  01х23н28м3д3т
ЭП - 517  15х12н2мвфаб  
ЭП - 532  08х25н20с3рг  
ЭП - 533  хн58мвт  08х20н57м8в8т3р
ЭП - 539  хн60мювт  
ЭП - 543У  хн10мдтю  
ЭП - 550 (ЭИ842)  04х18н10  
ЭП - 551  01х17н14м2  
ЭП - 553  12х17н14м2  
ЭП - 557  12х17н14с4  
ЭП - 559  ВУКС-1  
ЭП - 560  09х16н4б  
ЭП - 561    
ЭП - 562    
ЭП - 567  хн65мв  0х15н65м16в
ЭП - 569  6х6в3мфс  55х6всмф
ЭП - 572  4х5мф1с  40х5мф1с
ЭП - 578  хн68вктю  05х19н60в9к6т3ю1
ЭП - 582  08х15н35г7м6б  
ЭП - 589  08х19н11ф2с2  
ЭП - 590  хн57мтвю  
ЭП - 591    06хн28мдт
ЭП - 606  08х25н60м10  
ЭП - 609  з12нмбф  07х11н1мбф
ЭП - 630  46зхнм  
ЭП - 637  03н18к9м5т (ВКС-210)  
ЭП - 637А  02н18к9м5т  
ЭП - 641  4х2в2мфс  
ЭП - 642  020х15н65м13вт3ю  02х15н65м13вт3ю
ЭП - 647  10х19н11м4ф  
ЭП - 648  хн50вммтюб  10х33н57в5м3тюр
ЭП - 657  р12ф2к8м3  
ЭП - 658  р6ф2к8м5  
ЭП - 659  03з12н9м2с  
ЭП - 670  хн32т  
ЭП - 673  х25н40м7  
ЭП - 678  03х11н10м2т  
ЭП - 679  03х11н10м2т1  
ЭП - 690  01х19н18г10ам4  
ЭП - 693  хн68вмтюк  10х18н58в6к6м4ю2т1
ЭП - 700  х15н27т3мр  10х15н227т3м1р
ЭП - 705  08н60г8м7т  
ЭП - 708  хн62вмют  07х19н62в6м5ю2т1р
ЭП - 718  хн45мвтюбр  10х15н45м5в3т2ю1б1р
ЭП - 741    06х9н58к16в7ю5мзт1б1р
ЭП - 742  хн62бмктю  06х14н62к10м5т3ю3б3р
ЭП - 747  хн45ю  
ЭП - 760  хн65мву  
ЭП - 761  8х4в2мфс2  80х4вмфс2
ЭП - 762  04х20н10г2б  
ЭП - 788  6х3мфс  
ЭП - 792  01х12н2  
ЭП - 795  хн58в  
ЭП - 814а  н70мфв  
ЭП - 830  18х4гма  
ЭП - 845  01х18к12м5т  
ЭП - 853  03х11н10м2т2  
ЭП - 854  08х21н11фг  
ЭП - 855  03х15н35г7м6б  
ЭП - 863  р12ф2к5м3  10х4в12к5м3ф2
ЭП - 864  03х21н32м3б  
ЭП - 866  15х16к5н2мвфаб  
ЭП - 868  10х19н23г2г2м5фат  
ЭП - 874  хн61кмювб(вд)  
ЭП - 877  хн58вкбтю  05х17н56в12к6т3б1ю1
ЭП - 886  хн65вмб  
ЭП - 894  11р3ам3ф2  
ЭП - 914  хн65вмбю  
ЭП - 925  03х12н9м2сб(ви)  
ЭП - 932  01х13мч  
ЭП - 933  01х13мбсч  
ЭП - 941  хн43мгб  
ЭП - 959  01х12н2мг  
ЭП - 964  хн67кмюбвтф  12х14н58к10м5в3т3б3ю4фр
ЭП - 962  хн60кмюбвтф  
ЭП - 969  хн50вмтюбк  06х33н59и3ю1т1б1кр
ЭП - 979  03хн25мдг  
ЭП - 982  н65м  
ЭП - 988  св-10х28н11с4ад  
ЭП - 992  80х20нс  
ЭП - 995  20х18н4м3д2ас  
ЭП - 996  20х18н4м3ас  
ЭИ2  4х3вмф  
ЭИ10  25х1мф  
ЭИ36  03н19м3тю(ви)  
ЭИ38    х12н22т3м3
ЭИ66  03х17н14м3  
ЭИ69  45х14н14в2м  4х14н14в2м
ЭИ72  30х13н7с2  
ЭИ95  2х18н8с2  
ЭИ100  20х13н4г9  2х13н4г9
ЭИ107  40х10с2м  2х10с2м
ЭИ160  40х8в2  4х8в2
ЭИ179  30хгса  
ЭИ211  20х20н14с2  
ЭИ229  95х18(9х18, х18)  
ЭИ240    х14н14сф2м
ЭИ241  06х14  х14
ЭИ244  сф-08х32н10  
ЭИ257  1х14н14в2м  
ЭИ268  14х17н2(1х17н2)  
ЭИ283  20х25н20с2  х25н20с2
ЭИ288    х25н20с2
ЭИ293  20х25н20с2  
ЭИ302    1х15н9с3б
ЭИ303  55х20г9ан4  5х20н4аг9
ЭИ303Б  55х2г9ан4б  
ЭИ319  20х253н13  2х23н13
ЭИ334  хн80  
ЭИ336  у16  
ЭИ347  р9ф  70в9х4ф1
ЭИ349  15х28  х282
ЭИ388  40х15н7гф2мс  4х15н7г7ф1мс1
ЭИ395  10х16н25ам6  
ЭИ400  04х19н11м3  
ЭИ402  08х18н12б  0х18н12б
ЭИ403    х17н16м2г
ЭИ404  10х13сю  
ЭИ415  20х3мвф  
ЭИ417  20х23н18  х23н18
ЭИ428  15х6сю  
ЭИ429  12х12н12г6  
ЭИ432  10х17н13м3т  х17н13м3т
ЭИ435  хн78т  12х20н76т
ЭИ437а  хн77тю  
ЭИ437б  хн77тюр  07х20н74т2юр
ЭИ437бу  хн77тюру  
ЭИ439  15х25т  х25т
ЭИ442  хн10  
ЭИ425р  хн67вмтю  
ЭИ448  10х17н13м2т  х17н13м2т
ЭИ452    12х18н10е
ЭИ474  25х13н2  2х14и2
ЭИ478  08х21н10г6  
ЭИ481  37х12н8г8мфб  4х12н8г8мфб
ЭИ484  15х18сю  х18сю
ЭИ496  08х13  
ЭИ559а  хн60ю  
ЭИ595  07х23ю5а  
ЭИ563    47нх
ЭИ572  1х19н9мвбт  
ЭИ578  13х3мв  
ЭИ579(ЭИ415)  20х3мвф  
ЭИ580  08х17н15н3т  0х17н15м3т
ЭИ592    х16н13м3
ЭИ597    р12ф3
ЭИ598  хн70мвтфб  12х18н66м5в3т2ю1бр
ЭИ602  хн75мбтю  10х20н75м2тюб1
ЭИ607  хи80тбю  
ЭИ612  хн35вт  
ЭИ617  хн70вмтю  14х16н67в6м4т2ю2фр
ЭИ618  хн60втюмр  14х16н67в6м4т2ю2фр
ЭИ626  0х27ю5а  
ЭИ628  06хн28мт  0х23н28м2т
ЭИ630а  32нкд  29нк
ЭИ639  НИМО-25  
ЭИ643    40хн2св
ЭИ645  08х17т  08х17т
ЭИ649  05х20н9фбс  
ЭИ652  хн70ю  10х28н69ю3
ЭИ654  15х18н12с4тю  2х18н12с4тю
ЭИ657  х28ан  
ЭИ670  хн32т  
ЭИ676    50н
ЭИ677    47нх
ЭИ680  08н16н13м2б  1х16н13м2б
ЭИ684  06х18н11  0х18н11
ЭИ689  св-03х20н18аг12  
ЭИ692  11х11н2в2мф  х12н2вмф
ЭИ695р  09х14н19в2бр  
ЭИ696  10х11н20т3р  х12н20т3р
ЭИ696а  10х11н20т2р  
ЭИ696м  10х11н23т3мр(х12н22т3мр)  
ЭИ698  хн73мбтю  08х14н75м3т2б2ю1р
ЭИ702    36нхтю
ЭИ703  хн38вт  09х22н37в3б1(т1)ю
ЭИ703б  хн38вб  
ЭИ708  хн62вмют  
ЭИ711  10х14г14н4т  х14г14н3т
ЭИ712  12х2нвфа  
ЭИ723  25х2м1ф  
ЭИ725  хн35втр  
ЭИ726  09х14н18в2бр1  1х14н18в2бр1
ЭИ732  08х20н14с2  0х20н14с2
ЭИ736  13х14нвфра  13х14н3в2фр
ЭИ736л  13х14н3в2фрл  
ЭИ747  хн45ю  
ЭИ756  10х112в2мф  
ЭИ765  хн70вмют  
ЭИ786    08х14н28в3т3р
ЭИ787  хн35втю  08х15н35в3т3ю1р
ЭИ793(ЭП502)    15х18н12с4тю
ЭИ802  15х12внмф  1х12внмф
ЭИ810    х21н5т
ЭИ811  12х21н5н  1х21н5т
ЭИ813    1х25н25т4
ЭИ814    х17н7гт
ЭИ824  08н15  
ЭИ825  08х18н10т  
ЭИ826  хн70вмфтю  12хн66в6м3т2ю2фр
ЭИ827  хн75вмю  
ЭИ835  12х25н16г7ар  х25н16г7ар
ЭИ839  45г17ю3  
ЭИ842(ЭП550)  04х18н10  00х18н10
ЭИ844б  03х16н15м3б  00х16н15м3б
ЭИ847  09х16н15м3б  х16н15м3б
ЭИ867  хн62вмкю  10х10н62м10в5к5ю4р
ЭИ867а  хн56вмкю  10х10н57к12м7в7ю6р
ЭИ868  хн60вт  10х25н57в14тю
ЭИ869  хн75тбю  
ЭИ878  12х17г9ан4  
ЭИ888  10н4г4х2мю  
ЭИ893  хн65вмтю  
ЭИ898  08х19н10г2б  
ЭИ902  08х19н10м3б  
ЭИ904  08х15н8ю(х15н9ю)  
ЭИ914  08х18н10т(12х18н10т)  
ЭИ915  р14ф4  
ЭИ916  р18ф2  
ЭИ917  р18ф2м  
ЭИ918  р24  
ЭИ920  р9к10  
ЭИ925  08х17н5мз  х17н5м3
ЭИ929  хн55вмткю  
ЭИ931  р10к5ф5  
ЭИ940  р18к5ф2  
ЭИ943  06хн28мдт  0х3н828м3д3т
ЭИ952  15х12вмф  
ЭИ953    0х18н12тф
ЭИ958  4х5в2фс  40х5в2фс
ЭИ959  4х2в5ф  
ЭИ961  13х11н2в2мф  1х12н2вмф
ЭИ962  11х11н2в2мф  х12н12вмф
ЭИ962а  16х12н2в2мф  2х12н2вмф
ЭИ973    х17н7ю
ЭИ976  р3м3ф4к5  
ЭИ981  09х16н25м6аф  
ЭИ993  18х12вмбфр  2х12вмбфр
ЭИ994  хн53к2вют+гафний  
ЭИ996  97нл  
ЭИ997  18х20н12  
ЭК - 21  03н18к8м5т  
ЭК - 23  св-03х25н14г2фбт  
ЭК - 27  н70втю(нд)  
ЭК - 32  03х20н65г5м4б3в  
ЭК - 56  06х20н25м6г8  
ЭК - 61  хн58мбюд  
ЭК - 66  св-01х29н35г8ам4д  
ЭК - 91  03х21н10аг5  
ЭК - 98  01х15н8мг  
ЭК - 119  13х19н9с4ф3г  
ВНС9  23х15н5ам3  
КО - 3  08х18г8н2т  08х18г8н2т
ДИ - 6  10х145г14н3  х14г14н3
ДИ - 13  10х14аг15  х14аг15
ДИ - 21  08х17н6т  
ДИ - 22  4х4вмфс  40х4вмфс
ДИ - 23  5х3в3мфс  
ДИ - 37  11х4в2мф3с2  
ДИ - 55  6х4м2фс  60х4м2фс
ДИ - 77  08х18тч  
МС - 8  13хгнмф